Administracja


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby - 15 osób. W przypadku liczby zakwalifikowanych zgłoszeń większej niż liczba miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 • dokumenty można składać od 1 kwietnia do 27 października 2017 r.

osobiście lub przesłać pocztą na podany adres: Wydział Zamiejscowy UMCS, ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 p. 012 lub 04 (parter), 24-100 Puławy. Z dopiskiem „PODYPLOMOWE STUDIA ADMINISTRACJI”

Absolwenci UMCS z tytułu posiadania karty absolwenta mogą skorzystać z 10% zniżki na czesne.

Nr konta:

66 1030 1999 2413 2670 0014 6201

Opłata za studia:

3500 zł w tym:
- opłata wpisowa 150 zł, związana z postępowaniem o przyjęcie na studia podyplomowe, wnoszona na etapie rekrutacji (najpóźniej w dniu składania dokumentów), opłata jest zaliczana na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów.
Uwaga!!! w przypadku nieuruchomienia danej edycji studiów następuje zwrot opłaty wpisowej 

- opłata za semestr I: 1550 zł,
- opłata za semestr II: 1800 zł

Dodatkowa opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: 30 zł

Całkowity koszt studiów podyplomowych: 3530 zł

OPIS

Kierownik studiów:

dr Kamil Sikora

Czas trwania:

Studia dwusemestralne, realizowane w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają w soboty i niedziele, w odstępach dwu lub trzytygodniowych, budynek Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, ul. 4 Pułku Piechoty WP 18, 24-100 Puławy.

Opis

Opis studiów:

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu administracji, politologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości. 
Oferta przeznaczona jest również dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym. Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej.

Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Administracji jest:

 • Kształcenie nowoczesnej kadry pracowników administracji różnych szczebli centralnych, terenowych i samorządowych w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed podmiotami z sektora administracji publicznej.
 • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej niezbędnej i potrzebnej w codziennej pracy i działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej.
 • Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z funkcjonowaniem w ramach struktur administracji publicznej.
 • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć pracę w administracji publicznej.

Program studiów:

Program obejmuje 215 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

Semestr I

 • Instytucje prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji publicznej RP
 • Elementy postępowania administracyjnego
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Status pracowników administracji publicznej
 • Prawo cywilne w funkcjonowaniu administracji publicznej
 • Samorząd terytorialny w RP

Semestr II

 • Finanse publiczne, audyt i kontrola zarządcza
 • Legislacja administracyjna
 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych
 • IT w administracji publicznej
 • Administracyjnoprawy status jednostki w państwie
 • Formy działania administracji publicznej
 • Stosowanie procedur zamówień publicznych w działaniu administracji publicznej

Obsadę osobową prowadzących zajęcia w ramach studium, tworzą:

 • pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMCS, będący doświadczonymi dydaktykami, których wiedza, wynika nie tylko z pracy naukowo-badawczej, ale również z doświadczenia zdobytego na stanowiskach orzeczniczych w Trybunale Konstytucyjnym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w wojewódzkich sądach administracyjnych.
 • pracownicy struktur administracji publicznej w Puławach i w Lublinie oraz osoby działające z sukcesami w sferze prywatnej działalności gospodarczej.

Skład kadry prowadzącej zajęcia gwarantuje wysoki poziom kształcenia, daje rękojmię, iż zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy i z dużym naciskiem na praktyczne aspekty omawianych zagadnień.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent Podyplomowych Studiów Administracji będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, funkcjonowania struktur administracji rządowej oraz możliwościach współdziałania z samorządem terytorialnym w celu realizacji różnorodnych zadań z zakresu administracji publicznej.

Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego.

Podyplomowe Studia Administracji to:

 • Doskonałe możliwości zdobycia, uzupełnienia oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy w strukturach administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.
 • Kadra doświadczonych wykładowców gwarantująca studia na wysokim poziomie merytorycznym.
 • Materiały dydaktyczne w postaci pisemnej oraz slajdów przygotowanych w PowerPoint.
 • Miła oraz życzliwa atmosfera.

Informacji udziela:

mgr Izabella Kosmala
e-mail: izabella.kosmala@poczta.umcs.lublin.pl 
Wydział Zamiejscowy UMCS
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 p. 012 lub 04 (parter)
24-100 Puławy
tel. 81 888 22 55, 887 42 80 w 210