Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.
    W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce rejestracji w systemie IRK oraz przyjmowania dokumentów:

  • 15.05 - 14.07.2017
  • 1.09 - 20.09.2017

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, pokój 36 A
mgr Beata Białek - Boczek

Nr konta:

dla edycji 2016/2017: 04 1030 1999 2407 6270 0014 4301

dla edycji 2017/2018: 33 1030 1999 2407 6270 0014 6301

Data rozpoczęcia zajęć:

październik 2017 r.

Opłata za semestr:

1 500 zł

OPIS

Kierownik studiów:

dr Zofia Maleszyk

Czas trwania:

3 semestry

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Mają charakter kwalifikacyjny. Przygotowują do pracy w państwowych i prywatnych placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program studiów obejmuje łącznie 410 godzin zajęć dydaktycznych. Ponadto obowiązuje 150 godzin praktyki pedagogicznej ciągłej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. W toku studiów słuchacze realizują zagadnienia dotyczące między innymi: podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii dziecka, diagnozy, kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych, podstaw terapii pedagogicznej, pracy korekcyjno-kompensacyjnej, specjalnych potrzeb edukacyjnych, kompetencji wychowawczych nauczyciela terapeuty, współpracy przedszkola i szkoły z otoczeniem społecznym, metod aktywizujących i zajęć twórczych we wczesnej edukacji oraz poznają zagadnienia z zakresu metodyk (edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, muzycznej, plastycznej, technicznej i komputerowej, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej) stanowiących podstawę kształcenia zintegrowanego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zna teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej oraz zagadnienia z zakresu szczegółowych metodyk w zakresie organizowania sytuacji dydaktycznych sprzyjających osiąganiu przez uczniów kompetencji określonych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia oraz rozwiązywanie w pracy zawodowej wszelkich problemów wynikających ze zróżnicowanego tempa rozwoju wychowanków. W trakcie studiów słuchacz zostaje wyposażony także w kompetencje pozwalające na zbudowanie właściwego klimatu wychowawczego w klasie szkolnej i grupie przedszkolnej oraz wykorzystanie wybranych form terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi. Potrafi przyjąć postawę, którą określić będzie można jako wzorzec osobowościowy godny uznania i naśladowania z punktu widzenia dziecka przedszkolnego i ucznia klas początkowych szkoły podstawowej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie 45 punktów ECTS na podstawie pozytywnych wyników (zaliczenia i egzaminy) ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny samodzielnie napisanej pracy dyplomowej.

Informacji udziela:

mgr Beata Białek-Boczek 
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, pokój 36 A
tel. 81 537 63 18