Arteterapia z elementami psychologii twórczości


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto w wysokości 150 zł. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W procesie rekrutacji przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną, dotyczącą motywacji i zainteresowań kandydata. Rozmowa wstępna ma na celu poznanie Państwa zainteresowań i oczekiwań oraz planów związanych z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności.

Uwaga! ostatnie wolne miejsca - przedłużenie rekrutacji

Planowany termin uruchomienia studiów - luty 2017.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów

Instytut Psychologii UMCS (pok. 62)

Plac Litewski 5, 20-080 Lublin 
tel.: 81 537 60 26 
poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00

Nr konta: 47 1030 1999 2407 6670 0014 4301

Opłata za semestr:

1 650 zł (opłata za I semestr pomniejszona jest o koszt wpisowego). Łączny koszt studiów wynosi 4 950 zł.

Opis

Organizator:

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Kierownik studiów:

dr Anna Tychmanowicz

Czas trwania:

3 semestry (tryb niestacjonarny, w formie zjazdów weekendowych)

Opis studiów:

 • studia podyplomowe "Arteterapia z elementami psychologii twórczości" mają charakter doskonalący
 • na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Szczególnie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, treningów twórczości oraz tworzenia autorskich programów terapeutycznych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Wprowadzenie do arteterapii
 • Psychologia twórczości
 • Psychologia twórczości plastycznej
 • Niekonwencjonalne techniki plastyczne w arteterapii
 • Psychologia muzyki
 • Analiza dzieła muzycznego
 • Wybór literatury muzycznej do celów terapeutycznych
 • Warsztaty twórczości
 • Twórczość w edukacji
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych
 • Zajęcia teatralne w arteterapii
 • Biblioterapia z analizą bajek i baśni
 • Podstawy psychopatologii
 • Psychopatologia twórczości
 • Podstawy psychiatrii
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia kliniczna
 • Współczesne kierunki i tendencje w psychoterapii
 • Relacja psychoterapeuta - pacjent
 • Seminarium pracy dyplomowej
 • Wykłady monograficzne
 • Praktyki

Sylwetka absolwenta:

Absolwent doskonalących studiów podyplomowych w zakresie "Arteterapii z elementami psychologii twórczości" posiada szczegółową wiedzę w zakresie poszczególnych form arteterapii, w tym muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii, a także zastosowania w terapii działań plastycznych. Absolwent zna także współczesne kierunki psychoterapeutyczne oraz zasady pracy w czasie oddziaływań arteterapeutycznych. Wykazuje się ponadto wiedzą z zakresu psychopatologii, psychologii klinicznej i pedagogiki specjalnej, co pozwala na efektywną i odpowiedzialną pracę z osobami przejawiającymi pewne zaburzenia lub dysfunkcje. Absolwent posiada także rzetelną wiedzę z dziedzin związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem plastyki, muzyki, teatru, tańca, literatury (również bajek, baśni. legend), sztuk wizualnych, teatru, filmu, kultury popularnej. Potrafi konstruować i realizować programy edukacyjne związane z twórczością i sztuką, a także dostosowywać je do potrzeb ośrodków edukacyjnych czy placówek kultury. Absolwent jest wyposażony w praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne działanie jako arteterapeuta i edukator w zakresie treningów twórczości.

Ocena końcowa:

Na ogólny wynik ukończenia studiów składa się średnia ocen uzyskanych w pełnym toku studiów, ocen uzyskanych w pełnym toku studiów, ocena z pracy dyplomowej i obrony pracy dyplomowej.

Data rozpoczęcia zajęć:

luty 2017 r.

Informacji udziela:

mgr Aneta Gęba 
Instytut Psychologii UMCS 
Plac Litewski 5, 20-080 Lublin 
tel. (81) 537 60 26 
e-mail: aneta.geba@poczta.umcs.lublin.pl

Wysokość czesnego

4950