Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.
  W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:

1500 zł, dla posiadaczy karty absolwenta UMCS zniżka 10%

Nr konta:

40 1030 1999 2405 1070 0014 6301

Uwaga kandydaci! przedlużenie terminu rekrutacji:

Dokumenty można składać do 12 listopada 2017 r. osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Opis

Organizator:

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Anna Dymmel

Czas trwania:

3 semestry, 350 godzin w systemie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne zwykle co drugi tydzień)

Opis studiów:

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (także licencjackich). Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do pracy w różnego typu bibliotekach i ośrodkach informacji m.in. w bibliotekach publicznych, mediatekach, bibliotekach naukowych, ośrodkach informacji. Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne mogą uzyskać niezbędne kwalifikacje do pracy w szkolnych bibliotekach, szkolnych centrach informacji, bibliotekach pedagogicznych i innych ośrodkach informacji. Studia pozwolą też zdobyć zawód przyszłości - brokera informacji. Program uwzględnia przedmioty zawodowe umożliwiające pracę w nowoczesnych placówkach, jak i zapewnia niezbędną wiedzę teoretyczną.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Seminarium
 • Nauka o informacji
 • Wprowadzenie do bibliologii i informatologii
 • Źródła informacji
 • Internet jako środowisko informacyjne
 • Technologia informacyjna
 • Forum internetowe - on line
 • Organizacja i zarządzanie biblioteką
 • Opracowanie formalne zbiorów
 • Opracowanie rzeczowe zbiorów
 • Komputeryzacja procesów bibliotecznych
 • Organizacja biblioteki i mediateki szkolnej
 • Prawo w bibliotece
 • Czytelnictwo i zagadnienia komunikacji społecznej
 • Edukacja informacyjna i medialna w bibliotece
 • Metodyka pracy z użytkownikiem
 • Dziedzictwo kultury książki i zbiory specjalne
 • Instytucje książki w polityce kulturalnej
 • Zajęcia fakultatywne

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w bibliotekach różnego typu m.in. w bibliotekach publicznych i nowoczesnych mediach, bibliotekach naukowych, ośrodkach informacji. Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uzyskują również kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych/mediatekach, szkolnych centrach informacji i bibliotekach pedagogicznych. Absolwent legitymuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w działalności zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji, w tym dotyczącymi organizacji nowoczesnej biblioteki, zasad jej funkcjonowania, posiada umiejętności sprawnego opracowywanie, tworzenia, selekcjonowania i oceny jakości informacji, nabywa umiejętności służące rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych różnych kategorii użytkowników, nabywa umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych w pracy bibliotecznej i działalności informacyjnej. Absolwent legitymuje się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu bibliologii, informatologii i bibliotekoznawstwa, znajomością metod badawczych w stopniu umożliwiającym prowadzenie działalności badawczej w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z ustalonych przedmiotów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej. Pracę dyplomową ocenia promotor. Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z egzaminów i pracy dyplomowej.

Data rozpoczęcia zajęć:

październik/listopad 2017 r.

Informacji udziela:

Pani Danuta Grzeszczuk
Sekretariat Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, pokój 22 ("Stara Humanistyka")
20-031 Lublin
tel.: 81 537 53 77
faks: 81 537 53 77
e-mail: sekretar@biblio.umcs.lublin.pl

dr hab. Anna Dymmel
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, pokój 125 ("Stara Humanistyka")
20-031 Lublin
tel.: 81 537 54 65
e-mail: annadymmel@wp.pl
           a.dymmel@poczta.umcs.lublin.pl 

Wysokość czesnego

4350