Coaching i mentoring


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamości kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc: 15

Opłata za studia dla edycji II:

 • semestr I - 3 500 zł ( w tym opłata wpisowa 150 zł)
 • semestr II - 3 000 zł
 • semestr III - 3 500 zł (w tym opłata za świadectwo 30 zł)

Łącznie - 10 000 zł

Nr konta dla edycji II:

96 1030 1999 2408 2270 0014 6301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

• rejestracja w systemie IRK: do 10 października 2017 r.
• dokumenty można składać w terminie: do 13 pażdziernika 2017 r.

mgr Magdalena Białkowska
Instytut Filozofii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, p. 32
20-031 Lublin
tel.: 81 537 28 23
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Andrzej Kapusta
Instytut Filozofii UMCS, Zakład Antropologii Kulturowej
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 p.339
20-031 Lublin
tel.: 81 537 28 45
e-mail: andrzej.kapusta@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych:

mgr Karolina Żmudzka
tel.: 883 030 356
e-mail: karolina.zmudzka@gmail.com

Czas trwania:

3 semestry, łącznie 410 godzin

Opis studiów:

Studia podyplomowe Coaching i Mentoring to propozycja rzetelnego rozwijania i pogłębiania kompetencji coachingowych, mająca na celu kształtowanie postawy coacha i przygotowanie do pełnienia zawodu. Studia przygotowują do pracy z różnym typem klienta, z wykorzystaniem life coachingu, business coachingu, coachingu edukacyjnego oraz mentoringu.

To jedyny w województwie lubelskim program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu.

Dlaczego warto studiować na studiach podyplomowych Coaching i mentoring?

 • kształcenie trwa 3 semestry - studia dają możliwość dokładnego poznania zagadnień oraz czas na utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności,
 • stawiamy na kształcenie praktyczne: 70% praktyki, 30% teorii podczas 410 godzin nauki,
 • poznasz narzędzia do pracy z różnymi klientami - 4 moduły tematyczne: life coaching, business coaching, coaching edukacyjny, mentoring,
 • będziesz pracować w małej grupie maksymalnie 16 uczestników,
 • poznasz naukowe podstawy coachingu i mentoringu zakorzenione w filozofii, psychologii, neurobiologii, kognitywistyce i socjologii - zobaczysz sens stosowania narzędzi i technik oraz merytoryczne uzasadnienie tego, co dzieje się w pracy z klientem,
 • poznasz zawód "od kuchni" uczestnicząc w panelach dyskusyjnych z zaproszonymi gośćmi - czerpiąc wiedzę z doświadczenia praktykujących coachów,
 • już w trakcie studiów zaczniesz swoją praktykę i pracę z klientem,
 • przeprowadzisz sesje coachingowe pod okiem superwizora,
 • praktycznie przygotujesz się do wyjścia na rynek i oferowania swoich usług,
 • kadrę dydaktyczną stanowią akredytowani coachowie i superwizorzy Izby Coachingu, trenerzy, mentorzy oraz pracownicy naukowi UMCS,
 • poznasz ważne zagadnienia work-life balance i profilaktyki wypalenia zawodowego
 • zyskasz wymaganą liczbę godzin kształcenia praktycznego potrzebną do ubiegania się o akredytację w Izbie Coachingu.

Uczestnicy:

Zapraszamy osoby chcące zdobyć nowy zawód związany z pomaganiem i wspieraniem innych, Studia skierowane są do psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów, osób nastawionych na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych.

Przedmioty prowadzone  w ramach studiów:

Przedmioty wprowadzające:

 • Trening integracyjny (5 godz.)
 • Komunikacja interpersonalna (10 godz.)

Przedmioty podstawowe:

 • Filozoficzne podstawy coachingu i mentoringu (10 godz.)
 • Psychologiczne podstawy coachingu i mentoringu (15 godz.)
 • Naukowe podstawy coachingu i mentoringu (10 godz.)
 • Procesy decyzyjne w aspekcie indywidualnym i grupowym (5 godz.)
 • Etyka w coachingu i mentoringu (10 godz.)

Przedmioty praktyczne - ścieżka główne / life coaching:

 • Wprowadzenie do coachingu (10 godz.)
 • Proces coachingu (100 godz.)
 • Zaawansowane metody pracy z klientem (60 godz.)
 • Superwizja (20 godz.)
 • Praktyki (30 godz.)

Moduły tematyczne / business coaching, coaching edukacyjny, mentoring:

 • Coaching w biznesie i organizacji (30 godz.)
 • Przywództwo organizacyjne z elementami coachingu i mentoringu (10 godz.)
 • Coaching w edukacji (30 godz.)
 • Przywództwo edukacyjne z elementami coachingu i mentoringu (10 godz.)
 • Wdrażanie programów mentoringu w organizacjach (10 godz.)

Przedmioty uzupełniające:

 • Narzędzia empiryczno-badawcze w coachingu i mentoringu (5 godz.)
 • Rynek pracy coacha i mentora (5 godz.)
 • Planowanie i budowanie prosperującej praktyki coachingowej  (10 godz.)
 • Komunikacja i media w praktyce coacha i mentora (5 godz.)
 • Work-life balance (10 godz.)

Kadra dydaktyczna:

kadrę dydaktyczną stanowią akredytowani coachowie i superwizorzy Izby Coachingu, trenerzy, mentorzy oraz pracownicy naukowi UMCS.

 • dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
 • dr hab. Andrzej Kapusta
 • dr hab. Jolanta Kociuba
 • dr Adam Aduszkiewicz
 • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska
 • dr Barbara Smoczyńska
 • dr Monika Baczewska-Ciupak
 • dr Anita Rawa-Kochanowska
 • Monika Zubrzycka-Nowak
 • Małgorzata Fryszkiewicz
 • Lilianna Kupaj
 • Wiesława Krysa
 • Małgorzata Żukowska
 • Monika Madejska
 • Karolina Żmudzka
 • Szymon Gruszka
 • Katarzyna Skalska
 • Magdalena Bis

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku prezentuje odpowiednią postawę, wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Stosuje w swojej pracy kodeksy etyczne Izby Coachingu i ICF, stale rozwija się zawodowo i korzysta z superwizji. Posiada wiedzę z zakresu coachingu, będącą bazą projektowania i realizowania procesu coachingu. Zna różne modele pracy z klientem. Potrafi zbudować i utrzymywać relację zaufania, zawrzeć kontrakt, określić cele i utrzymywać proces prowadzący do ich realizacji. Tworzy oraz utrzymuje z klientem relację partnerską, zadaje pytania, wspiera zmiany, buduje zaangażowanie klienta w kreowanie zmiany. Systemowo podchodzi do człowieka (człowiek jako system oraz jako element szerszego systemu). Wie jakie stoją przez nim perspektywy rozwoju i pracy w tym zawodzie, potrafi dotrzeć do klienta i oferować swoje usługi.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów.

Data rozpoczęcia zajęć - edycji II:

21 październik  2017 r.

Data zakończenia zajęć - edycja II:

luty 2019 r.

Więcej informacji na:

http://coaching.umcs.lublin.pl

oraz e-mailowo: kontakt@coaching.umcs.pl

Informacji udziela:

mgr Karolina Żmudzka
tel.: 883 030 356
e-mail: karolina.zmudzka@gmail.com

mgr Magdalena Białkowska
Instytut Filozofii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 p. 32
tel.: 81 537 28 23
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl

dr hab. Andrzej Kapusta
Instytut Filozofii UMCS, Zakład Antropologii Kulturowej
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 p.339
20-031 Lublin
tel.: 81 537 28 45
e-mail: andrzej.kapusta@poczta.umcs.lublin.pl