Edukacja plastyczna


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.
Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany; 
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego; 
3) dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości; 
4) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata; 
5) pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych. UWAGA: uiszczenie opłaty wpisowej będzie wymagane dopiero po skompletowaniu grupy. 

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nr kona bankowego: 17 1030 1999 2410 7070 0014 4301
Opłata za semestr: 1550 zł

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: grupa może liczyć max. 16 osób. Dokumenty mozna składać w  Sekretariacie Instytutu Sztuk Pięknych , Lublin al. Kraśnicka 2b pokój nr 9 (8.00 do 15.00).
Komplet dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Instytutu Sztuk Pięknych z dopiskiem studia podyplomowe „Edukacja plastyczna”.

Opis

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej

Szanowni Państwo,

W związku z reformą przeprowadzaną obecnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zapowiedzią likwidacji gimnazjów jesteśmy zmuszeni wstrzymać nabór na VI edycję studiów podyplomowych w zakresie edukacji plastycznej.

Studia nasze są zgodne z dotychczasowymi przepisami i obejmują nauczanie również na etapie gimnazjum. Studia ukończone z obecnym programem, po 3 semestrach ich trwania, nie byłyby zgodne ani z nowym systemem oświaty, ani z nową podstawą programową.

Oferta studiów podyplomowych w zakresie edukacji plastycznej na Wydziale Artystycznym UMCS zostanie zaktualizowana po zatwierdzeniu przez MEN odnośnych rozporządzeń.

Z poważaniem,

Barbara Niścior
Kierownik studiów podyplomowych
w zakresie edukacji plastycznej

Wysokość czesnego

4650